Wymagane dokumenty

W celu dokonania czynności notarialnej należy zgromadzić odpowiednie dokumenty, a następnie przekazać je Notariuszowi z kilkudniowym wyprzedzeniem, celem ich weryfikacji.
Dokumenty w oryginałach lub kopiach można dostarczyć osobiście lub przesłać na adres e-mail notariusz@piotrtomaszek.pl
Do każdej z czynności niezbędny jest ważny dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport lub karta pobytu).
Jeśli strona jest reprezentowana przez pełnomocnika, to do czynności notarialnej wymagany jest oryginał pełnomocnictwa.

Sprzedaż nieruchomości lokalowej (sprzedaż, darowizna, zamiana, zniesienie współwłasności, dział spadku)

1. odpis zwykły księgi wieczystej,
2. podstawa nabycia lokalu (umowa sprzedaży, umowa darowizny, postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia itp.)
3. zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego dotyczące podatku od spadków i darowizn – jeżeli nabycie lokalu nastąpiło w drodze dziedziczenia, a także w przypadku umowy darowizny albo nieodpłatnego zniesienia współwłasności zawartych po 1 stycznia 2007 roku.
4. Zaświadczenie z którego wynika, że w lokalu nikt nie jest zameldowany oraz zaświadczenie o braku zaległości w opłatach eksploatacyjnych.
5. Jeżeli nabycie nieruchomości jest finansowane ze środków pochodzących z kredytu bankowego wymagane jest oświadczenie banku o udzieleniu kredytu.

Sprzedaż Spółdzielczo Własnościowego prawa do lokalu

1. zaświadczenie wydane przez Spółdzielnię Mieszkaniową,
2. odpis zwykły księgi wieczystej, jeżeli jest prowadzona,
3. podstawa nabycia lokalu (umowa sprzedaży, umowa darowizny, postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia itp.)
4. zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego dotyczące podatku od spadków i darowizn – jeżeli nabycie lokalu nastąpiło w drodze dziedziczenia, a także w przypadku umowy darowizny albo nieodpłatnego zniesienia współwłasności zawartych po 1 stycznia 2007 roku.
5. Jeżeli dla prawa do lokalu nie jest prowadzona księga wieczysta, a strona nabywająca chce aby taka księga została założona- wypis z rejestru gruntów dla działki na której położony jest budynek, w którym znajduje się lokal z klauzulą, że służy za podstawę wpisu w księdze wieczystej oraz podstawy nabycia prawa do lokalu przez poprzedników prawnych sprzedającego.

Sprzedaż Nieruchomości Gruntowej – Działki

1. odpis zwykły księgi wieczystej,
2. wypis z rejestru gruntów z klauzulą, że służy za podstawę wpisu w księdze wieczystej
3. podstawa nabycia nieruchomości (umowa sprzedaży, umowa darowizny, postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, akt własności ziemi, akt poświadczenia dziedziczenia itp.)
4. zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego dotyczące podatku od spadków i darowizn – jeżeli nabycie lokalu nastąpiło w drodze dziedziczenia, a także w przypadku umowy darowizny albo nieodpłatnego zniesienia współwłasności zawartych po 1 stycznia 2007 roku.
5. wyrys z mapy ewidencyjnej, jeżeli dla działki ma być założona nowa księga wieczysta,
6. wykaz synchronizacyjny tzw. równoważnik sporządzony przez uprawnionego geodetę, jeżeli zachodzi niezgodność pomiędzy stanem ujawnionym w księdze wieczystej i ewidencji gruntów,
7. mapa z projektem podziału i decyzja zatwierdzająca podział, jeżeli przedmiotem umowy ma być działka po podziale.

Akt Poświadczenia Dziedziczenia

1. odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy,
2. testament spadkodawcy jeżeli był sporządzony (pisemny, notarialny),
3. odpis skrócony aktu małżeństwa (jeżeli dziedziczy małżonek),
4. odpisy skrócone aktów urodzenia (dzieci spadkodawcy),
5. odpis skrócony aktu małżeństwa, jeżeli zmiana nazwiska,
6. zaświadczenie o numerze PESEL spadkodawcy, wydawane nieodpłatnie przez właściwy wydział ewidencji ludności.

Umowa Majątkowa Małżeńska

1. odpis skrócony aktu małżeństwa, jeżeli po zawarciu małżeństwa,
2. dowody osobiste małżonków

Celem określenia niezbędnych dokumentów do dokonania czynności notarialnej prosimy o bezpośredni kontakt z kancelarią – telefoniczny, bądź mailowy.